Bloglar

Hidrogen
Posted By : Elsen Veliyev on May 29 , 17 01:25 PM

Bir Şeydən Hər Şey: Hidrogen “Hidrogen”, eyni Ərəb dilində...

ARTİKLLAR
Posted By : Admin on May 29 , 17 09:07 AM

Fransız dilində artiklların aşağıdakı növləri var:

Fransız Dili Dərs 1- Fransız dili Əlifbası
Posted By : Admin on May 29 , 17 09:05 AM

Fransızcada  26 hərf vardır.    Bunlar 

Kvant fizikası nədir?
Posted By : Elsen Veliyev on May 27 , 17 06:57 PM

Kvant fizikası (Latınca: Quantum Physics) – kəşf edilənə qədər qəbul edilən ənənəvi Nyut...

Dünya iqtisadiyyatının mahiyyəti və inkişaf mərhələləri
Posted By : Elsen Veliyev on May 27 , 17 06:50 PM

Müasir dövrdə dünyada geniş vüsət alan qloballaşma prosesi, təsərrüfa...

Çoxüzlü anlayışı,prizma,paraleliped
Posted By : Elsen Veliyev on May 27 , 17 05:51 PM

Cisim və səthStereometriyanın əsəs predmeti həndəsi cisimlər və onların...

Azərbaycanın qısa coğrafiyası
Posted By : Elsen Veliyev on May 27 , 17 05:44 PM

Azərbaycan ərazisinin əlverişli təbii-coğrafi mühiti hələ qədimdən insanların burada məsk...

Daxili nitq
Posted By : Elsen Veliyev on May 27 , 17 05:32 PM

“Düşünmək, ruhun öz-özüylə danışmasıdır”. Daxili s&...

Önə çıxan
Riyaziyyatın tarixi inkişaf mərhələləri
Posted By : Elsen Veliyev on May 27 , 17 05:04 PM

İlk rəqəmlərin və say sistemlərinin meydana gəlməsi - Ədəd və ö...

Əməliyyat sistemləri
Posted By : Admin on May 27 , 17 12:50 PM

DOS -  sözü ingiliscə Disk Operating System olub Azər...