Bloglar

Nanotexnologiya | Üçüncü elmi-texniki inqilab
Posted By : Admin on May 27 , 17 12:47 PM

Son illər inkişaf etmiş ölkələrdə dəqiq elmin səviyyəsi nanotədqiqatların həcmi ilə ö...

Ethernet
Posted By : Admin on May 27 , 17 12:33 PM

 Ethernet Earth(yer kürəsi)+Net(tor, şəbəkə) sözlərinin birləşməsindəndir. Ethe...

Proqramların hazırlanması
Posted By : Admin on May 27 , 17 12:31 PM

Proqramlaşdırma nəzəriyyəsi ilə praktik proqramlaşdırma paralel inkişaf etmişdir. İnkişafın il...

Kompüter terminləri 2
Posted By : Admin on May 27 , 17 12:28 PM

C: Bir proqramlaşdırma dilidir. C ilə yazılan kod maşın dilinə uyğundur. Buna...

Kompüter terminləri
Posted By : Admin on May 27 , 17 12:27 PM

ABORT: Əməliyyat sistemi üzərində proqram işlə/çalışarkən təbii o...

Klaviaturada QWERTY və COLEMAN düzülüşü
Posted By : Admin on May 27 , 17 12:26 PM

İlk çap maşını 1867-ci ilin sentyabrında amerikalı Kristofer Şoulz tərəfindən ...

Budaq cümlələrinin növləri
Posted By : Admin on May 27 , 17 12:21 PM

Tabeli mürəkkəb cümlələr budaq cümlələrin növünə görə fərqlənir....

Ərizə
Posted By : Admin on May 27 , 17 12:19 PM

Ərizənin iki mənası vardır. Müraciət etmək, "ərz" mənasında işlənir. Müəyyən formaya...

Tamamlıq
Posted By : Admin on May 27 , 17 12:17 PM

Tamamlıq cümlədə əşya məzmunu bildirir, adlıq və yiyəlik hallarından başqa, qalan halları...

İsmin halları
Posted By : Admin on May 27 , 17 12:15 PM

İsimlər cümlədə başqa sözlərlə əlaqəyə girərkən müəyyən qrammatik şəkilç...