Məhəmməd Dərviş Cover Image
User Image
Örtük şəklini dartaraq yenidən yerləşdir.

#HÜQUQUN #ƏSASLARI #MÜHAZİRƏLƏR #PDF
Bu mühazirələr toplusunda Dövlət və siyasi hakimiyyət, Dövlət və siyasi hakimiyyət, Hüquq sisteminin konstitusiya əsaslari, Azərbaycan respublikasinda qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti, Mülki hüququn predmeti və mülki hüquq münasibətləri, Mülkiyyət hüququ, onun əldə edilməsi, itirilməsi və müdafiəsi, Əmək hüququnun əsaslari, Ailə hüququnun ümumi xarakteristikasi, Cinayət hüququnun əsaslari mövzularına dair mühazirə mətnləri yığılmlşdır.

KY0000391.pdf
Xahiş edirik, maraqlanmaq, bölüşmək və şərh etmək üçün daxil olun!

#Evklid #həndəsəsi #mühazirələr

Bu mühazirələr toplusunda Evklidə qədər həndəsə. Evklidin «Başlanğıclar» əsəri və «Başlanğıclar»-ın quruluşu haqqında, V postulat və onu isbat etmək təşəbbüsləri. Ekvivalent təkliflər, Hilbert aksiomlar sistemi, Dedekind aksiomları, Məktəb həndəsə kursunun Poqorelov aksiomlar sistemi və tətbiqləri, Lobaçevskinin paralellik aksiomu və ondan çıxan nəticələr. Lobaçevski həndəsəsinin ilkin təklifləri, Riyazi struktura anlayışı. Strukturların izomorfizmi, Aksiomlar sisteminin interpretasiyası (modeli). Aksiomlar sistemi üzərinə qoyulan tələblər: ziddiyyətsiz olması, asılı olmaması, tamlığı, Üç ölçülü Evklid fəzasının Veyl aksiomlar sistemi. Bu sistemin ziddiyyətsizliyi, Üç ölçülü Evklid fəzasının Veyl aksiomlar sisteminin asılı olmaması və tamlığı, Veyl sxemində Evklid həndəsəsinin bəzi anlayışlarının verilməsi, Veyl aksiomlar sistemində düz xətt və müstəvilərin qarşılıqlı vəziyyətlərinin izahı, Parçanın uzunluğunun aksiomatik təyini. Uzunluğun varlığı və yeganəliyi, Çoxbucaqlnın sahəsinin aksiomatik təyini. Sahənin varlığı və yeganəliyi, Veyl aksiomlar sistemində çoxbucaqlının sahəsinin təyini, Hiperbolik həndəsə haqqında anlayış. Lobaçevskinin hiperbolik həndəsəsi, Lobaçevski müstəvisinin müxtəlif modelləri (Vektor və Keli-Kleyn) mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.

[kitabyurdu.org]-Evklid hendesesi(Ü.Qurbanova).pdf
Xahiş edirik, maraqlanmaq, bölüşmək və şərh etmək üçün daxil olun!